Revives användarvillkor

Denna version av villkoren gäller från och med 4 augusti 2023, (English below)

Revive Retail AB, organisationsnummer 559436-9190  ("Revive Retail", "vi", "vår" eller "oss"), är ansvariga för driften av webbplatsen www.reviveretail.se ("webbplatsen").

Revive är en annonsplats på e-handlares webb där köpare och säljare möts för att köpa varor av varandra. Revive äger inte produkterna som säljs. Vid eventuell tvist kommer Revive hjälpa till att lösa tvisten på det sätt som vi anser gynnar både köpare och säljare.

Användarvillkoren finns för att vi ska kunna erbjuda dig en så bra tjänst som möjligt.

Villkor för Användning

Genom att registrera ett konto på Revive Retail förbinder du dig att följa dessa användarvillkor ("Villkoren"). Din accept av Villkoren innebär även att du har informerats om och samtycker till behandlingen av personuppgifter och användningen av cookies enligt vår integritetspolicy och cookiepolicy.

Genom att använda plattformen bekräftar du att du är över 18 år och har laglig behörighet att ingå avtal. Om du agerar på uppdrag av ett företag bekräftar du att du har behörighet att representera företaget och acceptera dessa villkor.

Användning av Revive Retail

Inlämnad Information

Du intygar och ansvarar för att all information som du delar med oss eller tillhandahåller genom din användning av Revive Retail är korrekt och icke-konfidentiell. Du garanterar även att denna information inte kränker tredje parts materiella eller immateriella rättigheter.

Användningsregler för Revive Retail

Vid användning av Revive Retail får du inte:

 • bryta mot lagar, tredje parts rättigheter eller våra villkor;

 • manipulera prisinformation;

 • publicera eller använda falskt, vilseledande eller stötande innehåll;

 • överföra ditt konto till någon annan utan vårt medgivande;

 • tillåta någon annan att använda ditt konto;

 • skicka skräppost eller oönskade meddelanden;

 • sprida virus eller skadlig teknik;

 • använda automatiserade metoder för otillåten tillgång;

 • kopiera eller använda innehåll från Revive Retail utan tillstånd;

 • kopiera eller använda innehåll från andra användare utan tillstånd;

 • samla in information om användare utan samtycke.

Säkerhet och Ansvar

Om du observerar förlust, stöld eller obehörig användning av ditt konto måste du omedelbart meddela oss. Om du underlåter detta är du ansvarig för all aktivitet på ditt konto.

Laglig Användning

Du ansvarar för att dina handlingar följer gällande lagar och regler samt att de objekt du annonserar, säljer eller köper på vår webbplats är lagliga.

Vett och etikett

Respektfullt och trevligt beteende är viktigt för att skapa en positiv upplevelse. Förolämpningar och nedsättande kommentarer är inte tillåtna.

Ekonomiskt Ansvar

Du ansvarar för att ersätta oss för eventuella förluster till följd av brott mot användarvillkoren eller felaktig användning av plattformen.

Kontoutträde

Du kan avsluta ditt konto när som helst efter att pågående transaktioner är avslutade.

Innehåll på Revive Retail

Innehållet ägs av Revive Retail eller dess licensgivare. Kopiering eller användning kräver skriftligt tillstånd.

Länkar

Vi ansvarar inte för innehåll på länkade webbplatser.

Erbjudanden och Nyhetsbrev

Vi kan erbjuda kampanjer och nyhetsbrev. Du kan avanmäla dig från nyhetsbrev när som helst.

Uppsägning av Konto

Vi kan ta bort ditt konto om vi anser det nödvändigt av olika skäl. Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller avbryta din användning av plattformen om vi misstänker att du bryter mot dessa villkor eller agerar olämpligt. Vi har också rätt att ta bort bilder samt föremål till försäljning. 

Ändringar i Villkoren

Vi kan ändra villkoren när som helst och meddelar ändringar på webbplatsen.

Intrång i immateriell egendom

Anspråk om intrång hanteras enligt gällande lagar.

Ansvarsbegräsning

Revive Retails tjänster erbjuds utan någon garanti. Vi och våra samarbetspartners kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för skada på egendom, förlorade vinster, förlust av data eller annan kostnad eller förlust som kan uppstå i samband med användningen eller efter användningen av Revive Retail

Köparvillkor

Användaren samtycker till att låta den externa betalningsleverantören hålla varje betalning för sålda produkter i 2 arbetsdagar från leveransen av produkt till köparen. Om köparen inte lämnar några klagomål angående den sålda produkten betalar den externa betalningsleverantören ut betalningen till säljaren.

Om köparen ej hämtar ut paketet inom angiven tid hos postombudet, kommer leveransen att returneras och vi kommer att ta ut en 10% avgift på köpesumman samt stå för kostnaden för både ursprunglig frakt samt returfrakt.

Säljarvillkor

När du som säljare fått notis om att produkten är såld behöver du skicka produkten inom 5 dagar till köparen.

Om skicket inte stämmer överens med det som angetts i annonsen samt att köparen gör en reklamation kommer säljaren behöva betala en avgift på 10% av försäljningspriset samt betala för returfrakten.

Om någon försöker köpa din vara men du har sålt den någon annanstans kommer vi att ta ut en avgift på 100 kr för att täcka de kostnader som uppstår. Vi rekommenderar dig som säljare att inte lägga upp varan till försäljning någon annanstans.

Reklamation

Om produkten inte överensstämmer med skicket behöver köparen återkomma till Revive Retail inom 24h efter att paketet levererats till brevlådan eller hämtats ut på postombudet. Om köparen inte gör det inom 24h så förlorar den rätten till reklamation och produktens skick blir automatiskt godkänd.

Om en produkt som köpts via vår tjänst ej överensstämmer med produktens beskrivning kan köparen returnera produkten till säljaren och få återbetalning. Kostnaden för frakt återbetalas inte.

Vid retur av produkt kontaktar köparen Revive Retail som ger instruktioner hur returen ska gå till. Returen behöver skickas tillbaka inom 5 dagar från att efter att ha fått koden för retur från Revive Retail. Om köparen inte returnerar produkten inom 5 dagar förlorar den rätten till en retur.

Personuppgifter

Vi värnar om våra användares integritet, vilket innebär att vi inte samlar in mer uppgifter än vad som behövs. För att ge e-handlaren där produkten tidigare köpts möjlighet till cirkulär produkt- och affärsutveckling kommer Revive Retail att dela informationen om köpet samt personlig data.

Historiska köp

Användaren är medveten om och tillåter att historiska köp från de anslutna e-handlarna kan visas i vår tjänst samt användas för att kunna köpa eller sälja via vår tjänst.

Tillgänglighet av service

Revive Retail strävar efter att hålla tjänsten uppe och tillgänglig för användarna. Revive Retail kan inte garantera att tjänsten finns fungerande hela tiden, det kan förekomma omständigheter där tekniska problem gör att tjänsten inte fungerar. Även andra omständigheter som virus samt problem i användarens nätverk som är utom Revive Retails kontroll och därför kan vi inte hållas ansvariga för det. Vi förbehåller oss också rätten att stänga ner tjänsten tillfälligt för nödvändig teknisk service.

Tvistlösning

Eventuella tvister hanteras av ARN eller EU ODR.

Force majeure
Händelser som krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Revive Retail befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Kontakt: info@reviveretail.se
Dessa villkor har senast uppdaterats 4 aug 2023


Revive Terms of Use

This version of the terms applies from August 4, 2023. Revive Retail AB, organization number 559436-9190 ("Revive Retail," "we," "our," or "us"), is responsible for the operation of the website www.reviveretail.se ("the website").

Revive is an resale platform on e-commerce websites where buyers and sellers come together to buy goods from each other. Revive does not own the products being sold. In the event of a dispute, Revive will assist in resolving the dispute in a manner that we believe benefits both buyers and sellers.

These terms are in place to provide you with the best possible service.

Terms of Use

By registering an account on Revive Retail, you commit to following these terms of use ("the Terms"). Your acceptance of the Terms also means that you have been informed about and consent to the processing of personal data and the use of cookies in accordance with our privacy policy and cookie policy.

By using the platform, you confirm that you are over 18 years old and have legal authority to enter into agreements. If you are acting on behalf of a company, you confirm that you have the authority to represent the company and accept these terms.

Use of Revive Retail

Submitted Information

You certify and are responsible for ensuring that all information you share with us or provide through your use of Revive Retail is accurate and non-confidential. You also guarantee that this information does not infringe upon the material or intellectual rights of third parties.

Usage Rules for Revive Retail

When using Revive Retail, you must not:

 • Break laws, third-party rights, or our terms

 • Manipulate price information

 • Publish or use false, misleading, or offensive content

 • Transfer your account to anyone else without our consent

 • Allow anyone else to use your account

 • Send spam or unwanted messages

 • Spread viruses or harmful technology

 • Use automated methods for unauthorized access

 • Copy or use content from Revive Retail without permission

 • Copy or use content from other users without permission

 • Collect information about users without consent

Security and Liability

If you observe loss, theft, or unauthorized use of your account, you must immediately notify us. Failure to do so makes you responsible for all activity on your account.

Legal Use

You are responsible for ensuring that your actions comply with applicable laws and regulations, and that the items you advertise, sell, or buy on our website are legal.

Etiquette

Respectful and courteous behavior is important to create a positive experience. Insults and derogatory comments are not allowed.

Financial Responsibility

You are responsible for compensating us for any losses resulting from breaches of the terms or misuse of the platform.

Account Termination

You can close your account at any time after ongoing transactions are completed.

Content on Revive Retail

The content is owned by Revive Retail or its licensors. Copying or use requires written permission.

Links

We are not responsible for content on linked websites.

Offers and Newsletters

We may offer promotions and newsletters. You can unsubscribe from newsletters at any time.

Account Termination

We can remove your account if we deem it necessary for various reasons. We reserve the right to terminate or suspend your use of the platform if we suspect you are violating these terms or acting inappropriately. We also have the right to remove images and items for sale.

Changes to the Terms

We can change the terms at any time and will notify of changes on the website.

Intellectual Property Infringement

Claims of infringement are handled according to applicable laws.

Limitation of Liability

Revive Retail products are offered without any warranty. We and our partners cannot be held liable under any circumstances for property damage, lost profits, loss of data, or any other cost or loss that may arise in connection with the use or after the use of Revive Retail.

Buyer Terms

The user agrees to let the external payment provider hold each payment for sold products for 2 business days from the delivery of the product to the buyer. If the buyer does not file any complaints regarding the sold product, the external payment provider will release the payment to the seller.

If the buyer does not collect the package within the specified time at the post office, the delivery will be returned, and we will charge a 10% fee on the purchase amount, as well as cover the cost of both the original and return shipping.

Seller Terms

Once you, as a seller, have been notified that the product is sold, you need to send the product to the buyer within 5 days.

If the condition does not match what has been stated in the ad and the buyer files a complaint, the seller will need to pay a fee of 10% of the selling price and cover the return shipping.

If someone attempts to purchase your item but you have already sold it elsewhere, we will charge a fee of 100 SEK to cover the incurred costs. We recommend sellers not to list the item for sale elsewhere

Complaints

If the product does not match the condition, the buyer needs to contact Revive Retail within 24 hours after the package has been delivered to the mailbox or picked up at the post office. If the buyer fails to do so within 24 hours, they lose the right to complain, and the condition of the product is automatically approved.

If a product purchased through our service does not match its description, the buyer can return the product to the seller and receive a refund. The cost of shipping will not be refunded.

For returns, the buyer contacts Revive Retail, which provides instructions for the return. The return needs to be shipped back within 5 days after receiving the return code from Revive Retail. If the buyer does not return the product within 5 days, they lose the right to a return.

Personal Data

We value the privacy of our users, which means we only collect necessary information. To enable circular product and business development for the merchant where the product was previously purchased, Revive Retail will share purchase information and personal data.

Historical Purchases

The user is aware of and allows historical purchases from connected merchants to be displayed in our service and used for buying or selling through our service.

Service Availability

Revive Retail strives to keep the service operational and accessible to users. However, we cannot guarantee that the service will be functioning at all times; technical issues and circumstances beyond our control, such as viruses and network problems on the user's end, may affect the service. We also reserve the right to temporarily shut down the service for necessary technical maintenance.

Dispute Resolution

Any disputes are handled by ARN or EU ODR.

Force Majeure

Events like war, natural disasters, labor strikes, governmental decisions, delayed deliveries from suppliers, and similar unforeseen events beyond our control fall under force majeure. This means that Revive Retail is released from obligations to fulfill agreements.

Contact: info@reviveretail.se These terms were last updated on August 4, 2023.